Εκκλησιαστικό Όργανο

 

Eκκλησιαστικό Όργανο
Το Ωδείο «Νικόλαος Μάντζαρος» σε συνεργασία με τη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών «Christuskirche» και με καθηγητή τον Κάντορα και Βασικό Οργανίστα του ναού Χρήστο Παρασκευόπουλο, διαθέτει τάξη εκκλησιαστικού οργάνου δίνοντας αναγνωρισμένα από το κράτος πτυχία και διπλώματα.
Για την ένταξη ενός μαθητή στην τάξη του εκκλησιαστικού οργάνου τίθενται υπόψιν τα εξής:
Οι μαθητές πρέπει να έχουν γνώσεις δευτέρου έτους της Μέσης Σχολής του Πιάνου ή αν πρόκειται για σπουδαστές ηλεκτρονικού αρμονίου θα πρέπει να υπάρχει ολοκλήρωση σεβαστού ποσού ύλης πιάνου ήτοι: σπουδές Czerny 40 ή και ανωτέρου επιπέδου, Bach Inventions a trois voix, πρελούδια και φούγκες από το Καλοσυγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο, και κάποια κομμάτια κλασσικών ή ρομαντικών συνθετών.
Οι Σχολές του Εκκλησιαστικού Οργάνου είναι: Κατωτέρα, Μέση και Ανωτέρα. Υπάρχει η δυνατότητα να ξεκινήσει κάποιος τις σπουδές του από την Κατωτέρα ή να ενταχθεί υπό κατάταξη στο Ωδείο, προκειμένου να τοποθετηθεί σε κάποια τάξη σε χρονικό διάστημα ενός έτους.
Άλλες γνώσεις που προαπαιτούνται:
1) Μαθήματα Αρμονίας. Αν πρόκειται για μαθητές που πρόκειται να ενταχθούν στα αρχικά επίπεδα του εκκλησιαστικού οργάνου, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος της Υποχρεωτικής Αρμονίας και του τέταρτου Σολφέζ, ενώ για τους πιο προχωρημένους (Μέση και Ανωτέρα) καλό είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι γνώσεις Υποχρεωτικού Αρμονίας. Είναι επιθυμητές εν γένει οι γνώσεις του Ειδικού Αρμονίας και Αντίστιξης, δεδομένου ότι υποβοηθούν στην καλύτερη μελέτη και εμπέδωση του ρεπερτορίου.
2) Υποχρεωτικά μαθήματα: Αρμονία, Σολφέζ, Ακουστικά, Ορθογραφία, Μορφολογία, Ιστορία Μουσικής, Χορωδία, Πρακτικό Διδασκαλείο.
Υποχρεωτικά μαθήματα εξειδικευμένα για το εκκλησιαστικό όργανο που διδάσκονται κατά τη διάρκεια της φοίτησης:
i) Τεχνική Ποδοπλήκτρων (Κατωτέρα ή Μέση)
ii) Τεχνικά Στοιχεία Εκκλησιαστικού Οργάνου (Κατωτέρα ή Μέση)
iii) Transporto Χορικών (Μέση - Ανωτέρα)
iv) Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση - Prima Vista (Ανωτέρα)
v) Μουσική Δωματίου (Ανωτέρα)

 Περίληψη ύλης υποχρεωτικών μαθημάτων:
1) Τεχνική Ποδοπλήκτρων
Μελέτη ειδικών ασκήσεων, κειμένων, κλιμάκων, αρπισμών μόνο για ποδόπληκτρα.
Διάρκεια φοίτησης: Ένα έτος της Κατωτέρας ή της Μέσης Σχολής, αναλόγως που θα καταταχθεί ο υποψήφιος.
2) Τεχνικά Στοιχεία Εκκλησιαστικού Οργάνου
Μάθημα στο οποίο ο ενδιαφερόμενος μουσικός καταρτίζεται πάνω στα διάφορα τεχνικά στοιχεία του εκκλησιαστικού οργάνου (είδη ηχοχρωμάτων ρετζϊστρο, τονικά ύψη αυτών, ενορχήστρωση αυτών καθώς και λειτουργίες διαφόρων συσκευών του εκκλησιαστικού οργάνου)
Διάρκεια φοίτησης: ένα έτος της Κατωτέρας ή της Μέσης Σχολής, αναλόγως που θα καταταχθεί ο υποψήφιος.
3) Transporto Χορικών
Μεταφορά χορικών σε διάστημα έως ενός τόνου επάνω ή κάτω από την αρχική κλίμακα γραφής του χορικού.
Διάρκεια φοίτησης: Δύο έτη. Ένα έτος της Μέσης Σχολής και ένα της Ανωτέρας
Πρώτο έτος φοίτησης: κείμενα μόνο για χειρόπληκτρα
Δεύτερο έτος φοίτησης: κείμενα για χειρόπληκτρα και ποδόπληκτρα
4) Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση - Prima Vista
Ο σπουδαστής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί κείμενα μέτριας δυσκολίας του επιπέδου του, με την πρώτη όψη. Δίνεται το χρονικό περιθώριο 40 δευτερολέπτων για την απαραίτητη εξοικείωση και κατόπιν πραγματοποιείται η εκτέλεση. Τα κείμενα μπορεί να ανήκουν και σε ατονικό ρεπερτόριο. Στα κείμενα εκτός από τη μουσική ανάγνωση, απαιτείται η χρήση κατόπιν υπόδειξης των ρετζίστρο, δύο τουλάχιστον πληκτρολογίων και χρήση του Θαλάμου Swell. Αν καταστεί απαραίτητο γίνεται και χρήση ποδοεμβόλων ή μνημών. Εξετάζεται γενικά η μουσική ετοιμότητα και η πληρότητα της γνώσης χρήσης του εκκλησιαστικού οργάνου.
Διάρκεια φοίτησης: Ένα έτος της Ανωτέρας Σχολής
5) Μουσική Δωματίου
Ερμηνεία μουσικών τεμαχίων γραμμένων για συνδυασμό εκκλησιαστικού οργάνου με ανθρώπινη φωνή ή/και άλλα μουσικά όργανα.
Διάρκεια φοίτησης: ένα έτος της Ανωτέρας Σχολής.
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ